+

Puls Życia - podręcznik z biologii - 3 Gimnazjum - Strona 16, 17

Dziedziczenie płci u człowieka

Zad. 1/18 str
,,W podanych zdaniach skreśl błędne informacje."

Płeć dziecka zależy od jednej pary chromosomów. (skreślamy: ,,dwóch par")
Kariotyp człowieka obejmuje 23 pary chromosomów autosomalnych (skreślamy: ,,22")
W wyniku mejozy do każdej komórki trafiają 23 chromosomy. (skreślamy: ,,22")
Wszystkie chromosomy niezwiązane z płcią to chromosomy autosomalne. (skreślamy: ,, chromosomy X")

Zad. 2/18 str
,,Na fotografiach przedstawiono kariogramy osobników różnych płci. Zaznacz kariogram kobiety i podaj jeden argument potwierdzający Twój wybór.."

Wybieramy lewy kariogran.
Uzasadnienie: Na lewym kariogramie są dwa chromosomy X co wskazuję na to, że jest to kariogram kobiety.

Zad. 4/19 str
,,Obok zdań zawierający prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje - literę F."

P - Cechy niedotyczące płci zlokalizowane na chromosomie X to cecha sprężona z płcią.
F - Mężczyźni mają dwa allele każdego genu.
F - DNA bliźniąt dwujajowych jest identyczny.
P - Im bliższe pokrewieństwo tym więcej podobieństw w budowie DNA.
F - Recesywne cechy sprzężone z płcią ujawniają się u kobiet w wypadku, gdy przynajmnej jeden allel jest recesywny.
P - U mężczyzn choroba dziedziczna występuję po odziedziczeniu genu recesywnego od matki.
P - Hemofilia to chroba wywołana przez recesywny allel genu oznaczonego umownie małą literą h.

Zad. 5/19 str
,,Podkreśl zdanie zawierające prawdziwe informacje."

Chromosomy X i Y to chromosomy płci.
Kariotyp człowieka obejmuje 46 par chromosomów.

Zad. 6/19 str
,,Uzupełnij zdania, korzystając z podanych określeń."

allel recesywny, płec, allel dominujący, męskie hormony płciowe
Łysienie jest cechą związaną z płcią, którą warunkuje allel recesywny. Schorzenie to ujawnia się w obecności męskich hormonów płciowych.

Zad. 7/19 str
,,Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania."

Płeć dziecka zostaje określona:
1. w momencie połączenia się komorki jajowej z plemnikiem.

Zad. 8/19 str
,,Uzupełnij tabelę."

choroba sprężona z płcią Przyczyny choroby Skutki choroby
daltonizm allel recesywny mylenie barw
hemofilia allel recesywny zaburzenie krzepliwości krwi